Magunkról

A Hope Gallery-t egy keresztény házaspár, Csonka Gábor és Csonka Mónika hozta létre abból a célból, hogy fóruma és értékesítési felülete legyen a modern magyar keresztény képzőművészetnek. Ezen kívül szeretnénk támogatni szeretnénk bejegyzéseinkkel a dicsőítést, és szeretnénk, ha honlapunk egy felekezettől független közösségi felület lenne.

Hisszük, a vizualitást Isten éppúgy az Ő dicsőítésére teremtette, mint minden más művészeti ágat, de sajnos nagyon háttérbe lett szorítva. Szeretnénk honlapunkkal támogatni a vizuális művészeti ágak megerősödését. Szeretnénk, ha a vizuális művészetek is eszközei lehetnének Isten tervének végrehajtáséban. Hisszük, Isten helyezte szívünkre ezt a feladatot, mivel a képzőművészet hazánkban az az egyetlen terület, minek nincs bemutatkozási és értékesítési fóruma. Honlapunk létrehozásával ezt a hiányt szeretnénk pótolni.

Hisszük, hogy a mi Teremtőnk kreatív Isten és bennünket, embereket a saját képére teremtett, belénk helyezve az alkotás képességét (1Mózes 1-2. rész). Őtőle származik minden alkotás, minden, amit létre tudunk hozni, legyen Ővé ezért minden dicsőség, adjunk hálát mindezért a Teremtőnek! Isten dicsőségére van a kreativitásunk, használjuk bátran. Szeretnénk minél több embert az alkotásra ösztönözni, hiszen a különböző művészetek gyakorlása gyógyít, felszabadít.

Hisszük, hogy Jézus a művészeteket is felszabadította a gonosz hatalmából, ezért fontos feladatunk visszahódítani ezt a területet is. Különösen fontos ez, mert a művészet minden ága közvetlenül szól a szellemünkhöz, ha tiszta forrásból származik áldást közvetít, ha nem sötét erőket. Nagyon nem mindegy ezért milyen képek, dekorációk vannak az otthonokban – függetlenül attól keresztény, vagy világi otthonok azok.

Hitvallásunk

Hitvallásunk megegyezik a Niceai hitvallással:

"Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szent Szellemtől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szent Szellemben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy bemerítkezést a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen."

Részletesebben:

A BIBLIA

Hisszük, hogy a Szentírás 66 könyve (39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyve), Istentől ihletett, tévedhetetlen, mely a Szent Szellem* által megelevenítve hitünk, közösségi és mindennapi életünk alapja. (2 Pét 1:15-21, 2 Tim 3:16-17, Zsid 4:12, Jn 17:17, Rm 15:4, Zsolt19:8-11, 2 Tim 3:15)

 2 ISTEN

Isten szellemi valóság, a világ tökéletes teremtője, fenntartója és kormányzó Ura. Ő az eredete, oka és célja minden létezőnek, Aki öröktől fogva és örökké él. Emberi világunk számára három személyben jelenti ki magát: Ő az Atya, a Fiú és a Szent Szellem*. (És 45:5, Jn4:24, Mt 5:48, Apcsel 17:24-26,28, Zsid 11:3, Zsolt 95:6, 1 Tim 1:17, Mt 3:16-17, Mt 28:19, 2 Kor 13:13)

 2.a. Az Atya

Az Atya gondviselő, szerető Isten, aki a legtökéletesebb kijelentést Fiában, Jézus Krisztusban adta önmagáról. (Ef 1:3, Zsolt 68:20, 1 Jn 4:8-10, Zsid 1:1-2, Jn 14:9, Jn 10:30)

 2.b. A Fiú

Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, és egyszülött Fia, Aki valóságos Isten, és az emberiség megváltása érdekében, valóságos emberi testet öltött magára. (Zsid 1:3, Jn 3:16, Jn 1:1, Rm 9:5, Jn 1:14, 1 Tim 1:15)

 2.c. A Szent Szellem* (Szent Lélek)

Isteni személy, Aki Isten jelenlétének hordozója a teremtett világban, Aki vágyat ébreszt az emberben az Istennel való közösségre. Gyümölcseivel kialakítja Krisztus jellemét a hívőkben, ajándékaival pedig képessé teszi Isten szolgálatára. (2 Kor 3:17, Agg 2:5, Rm 8:11, 1 Kor 3:16, Ef 3:16-17, Gal 5:22-23, 1 Sám 10:6, Rm 12:6, 1 Kor 12:7)

 

3AZ EMBER

 3.a. Teremtése:

Hisszük, hogy az embert Isten a maga képmására jónak, örök életre teremtette azzal a céllal, hogy Istennel szeretetben éljen, Őt dicsőítse, imádja és uralmát megvalósítsa a földön, mint szabad akarattal rendelkező lény. (1 Móz 1:27, 1 Móz 2:17, Zsolt 8:4-7, És 43:21)

A Teremtő és teremtménye kapcsolatát a bűnbeesés rontotta meg, amely az embert és minden leszármazottját elszakította az élő Istentől, a bűn rabszolgájává tette és kiszolgáltatta a halálnak és kárhozatnak.

 3.b. Bukása:

Az ember – Sátán kísértése folytán – engedetlenné vált Teremtőjével szemben, ami megrontotta a kapcsolatukat, az embert és minden leszármazottját elszakította Istentől. Az ember így alkalmatlanná lett Isten eredeti tervének megvalósítására, magára vonva ezzel Isten haragját. (2 Kor 11:3, Rm 5:12, Rm 1:18)

 3.c. Megváltása:

Az ember a maga erejéből képtelen változtatni bukott állapotán, ezért Isten Jézus Krisztusban ajánlotta fel ennek lehetőségét. Elküldte egyszülött Fiát, aki ártatlanul magára vette az ember bűnét, elszenvedve annak büntetését, és halálával kiengesztelte Isten jogos haragját a bukott emberrel szemben. Feltámadásával új és örök életet szerzett a benne hívőknek. (Rm 3:23, Préd 7:20, Rm 7:24,25, Jn 3:16,17, 2 Kor 5:21, 1 Pét 2:24, 1Jn 2:2, Rm 8:1, 1 Kor 15:3,4, Rm 6:4,5, Jn 11:25,26, 1 Jn 5:13)

 3.d. Felelőssége:
Minden ember személyes felelőssége a megtérés, Krisztus üdvözítő munkájának hit általi elfogadása. A megtérés során az ember elfordul bűnös életétől, és bűnbánattal Jézus Krisztus uralma alá helyezi életét, elfogadja az Ő helyettesítő áldozatát. Isten a hozzá megtérő embert újjászüli Igéje és Szent Szelleme* által és képessé teszi arra, hogy eredeti terve szerint éljen. (És 55:7, Joel 2:12,13, 2 Kor 7:10, 1 Jn 1:9, 1 Pét 2:24,25, Csel 10:43, 1 Pét 1:22-23, Jn 3:5-6, 1 Jn 5:18)

 

* Isten harmadik személyének nevét a Biblia eredeti szövegének megfelelően Szent Szellem-ként használjuk. Amennyiben ez az Ön számára furcsa, vagy elfogadhatatlan, helyettesítse be a magyar tradícióknak megfelelő Szent Lélekkel.